Odwiedzi?o nas

Dzisiaj32
Wczoraj58
Tydzie?470
Miesi?c1274
Wszystkie106771

(C) Fliesenstadt

Hosting

Reklama

Festyn "Bad? uwa?ny"

PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator    środa, 09 lutego 2011 22:47

Festyn B?? uwa?nyStowarzyszenie Profilaktyki i Profesjonalnej Pomocy Osobom Uzale?nionym "Subsidium" w Zgorzelcu w dniu 03.06.2008 roku zorganizowa?o festyn pod roboczym tytu?em "B?d? uwa?ny", z okazji Mi?dzynarodowego Dnia Przeciwdzia?ania Narkomanii, ktry jest obchodzony w dniu 26 czerwca.

Przesuni?cie terminu by?o spowodowane tym, ?e 26.06 to ju? wakacje. Organizatorzy chcieli ?eby w festynie wzi??a rwnie? udzia? m?odzie? szkolna. Uczestnikami oprcz m?odzie?y gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej powiatu zgorzeleckiego by?y osoby niepe?nosprawne uzale?nione i nieuzale?nione oraz inni amatorzy festynw. Do organizacji imprezy zaproszono:

 • Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu,
 • Urz?d Miasta Zgorzelec,
 • Samodzielny Publiczny Zesp? Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu,
 • Powiatow? Komend? Policji w Zgorzelcu,
 • Towarzystwo Powrt z "U" w Zgorzelcu,
 • Miejski Dom Kultury w Zgorzelcu.

Patronat medialny obj??a Gazeta Regionalna "Kurier" oraz Telewizja Kablowa "Tomkw". Festyn odby? si? w amfiteatrze przy Miejskim Domu Kultury w Zgorzelcu. Udzia? w festynie wzi??o 500 osb w tym 68-miu niepe?nosprawnych, 102-je dzieci i 300 m?odzie?y oraz oko?o 100 osb - amatorzy festynw. Go??mi honorowymi byli:

 • Rafa? Gronicz - Burmistrz Miasta Zgorzelec,
 • Kazimierz Janik - Wjt Gminy Zgorzelec,
 • Jzef Santowski - Burmistrz Miasta Zawidw,
 • Bogus?awa Witkowska - Dyrektor Wydzia?u O?wiaty Urz?du Powiatu Zgorzeleckiego,
 • Zofia Barczyk - Dyrektor SP ZOZ w Zgorzelcu,
 • Hanna Ilnicka - Dyrektor PCPR w Zgorzelcu,
 • Andrzej Pa?ys - Naczelnik Wydzia?u Spraw Spo?ecznych Urz?du Miasta w Zgorzelcu,
 • Maciej Weso?owski - Ks.Dziekan ze Zgorzelca.

Program Festynu:

 • quizy i konkursy dotycz?ce tematyki:
  1. szkodliwo?ci za?ywania narkotykw,
  2. tolerancji i niepe?nosprawno?ci,
 • wyst?py artystyczne uczniw szk? ponadgimnazjalnych,
 • konkurs na plakat o tematyce dotycz?cej uzale?nie?, tolerancji i niepe?nosprawno?ci,
 • koncert zespo?u Roy Bennet Group.

Osoby bior?ce udzia? w konkursach i wyst?pach otrzyma?y nagrody g?wne oraz nagrody pocieszenia. Wszyscy uczestnicy festynu mogli skorzysta? z pomiaru ci?nienia t?tniczego krwi, pomiaru cukru we krwi, uzyska? informacje ustne i ulotki dotycz?ce profilaktyki uzale?nie?, pocz?stowa? si? s?odyczami, dla spragnionych by?a woda mineralna.

Patronat honorowy nad imprez? obj?? Pose? na Sejm RP Pan Roman Brodniak.

Informacja dotycz?ca przebiegu festynu ukaza?a si? w telewizji Komsat oraz na ?amach lokalnej gazety. Organizatorzy uwa?aj?, ?e festyn spe?ni? swoj? rol? informacyjno-edukacyjn? dotycz?c? tolerancji i uwagi na osoby niepe?nosprawne oraz rzetelnie poda? informacje o uzale?nieniach oraz HIV/AIDS.

Galeria fotografii z festynu - kliknij tutaj

Poprawiony: środa, 09 lutego 2011 22:56
 

1 procent

Reklama

Imieniny obchodz?

Przedwczoraj : Czeslawa Fryderyka
Wczoraj : Daniela Dalidy
Dzisiaj : Marii Magdaleny
jutro : Bogny Apolinarego
Pojutrze : Kingi Krystyny
Jesteś tutaj:
Polish (Poland)