Odwiedzi?o nas

Dzisiaj33
Wczoraj58
Tydzie?471
Miesi?c1275
Wszystkie106772

(C) Fliesenstadt

Hosting

Reklama

Festyn B?d? Trze?wy

PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator    poniedziałek, 14 lutego 2011 21:42

Festyn B?d? trze?wyW dniu 10 czerwca 2010 roku z okazji Mi?dzynarodowego Dnia Przeciwdzia?ania Narkomani Stowarzyszenie "Subsidium", na placu przed Centrum Sportowym w Zgorzelcu przy ulicy Marato?skiej zorganizowa?o festyn pod has?em "B?d? trze?wy".Kliknij wi?cej aby obejrze? relacje filmow?.Impreza trwa?a od godziny 10.00 do godziny 14.00. Stowarzyszenie zaprosi?o do udzia?u w festynie Powiatow? Komend? Policji, Powiatow? Komend? Stra?y Po?arnej, m?odzie? i dzieci szk? podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych. Oficjalnego otwarcia festynu dokona? Sekretarz Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu, Pan Bogdan Bia?o?, miasto Zgorzelec reprezentowa? Naczelnik Wydzia?u Spraw Spo?ecznych Pan Andrzej Pa?ys oraz Sekretarz Urz?du Miasta Zgorzelec Pani Jolanta Ptak. S?owo wst?pu powidzia?a rwnie? Dyrektor WS - SP ZOZ w Zgorzelcu Pani Zofia Barczyk.

 

M?odzie? i dzieci bra?y udzia? w konkursach wiedzy o uzale?nieniach. Odby? si? konkurs na plakat dotycz?cy uzale?nie? i ich skutkw oraz na najlepsz? prezentacj? multimedialn? na w/w temat. Wszyscy uczestnicy festynu mogli nieodp?atnie zmierzy? sobie ci?nienie, okre?li? poziom cukru we krwi i sprawdzi? wag? cia?a. Du?ym zainteresowaniem cieszy?y si? stoiska "Subsidium" i zaproszonych do udzia?u (w/w) go?ci, tu mo?na by?o otrzyma? informacj? o uzale?nieniach (przyczynach, skutkach, mo?liwo?ci podj?cia leczenia), oznakowa? samochd, rower przy punkcie Policji, przygl?dn?? si? sprz?towi stra?ackiemu. Rozdawano rwnie? ulotki z informacjami o mo?liwo?ciach korzystania z pomocy instytucji i organizacji pozarz?dowych zajmuj?cych si? uzale?nieniami.

Osoby uzale?nione oraz cz?onkowie Stowarzyszenia "Subsidium" - wolontariusze, czuwali nad porz?dkiem i bezpiecze?stwem uczestnikw festynu oraz nad dobr? atmosfer?. W czasie trwania festynu przygrywa? zesp? muzyczny "Alabama", co znacznie u?wietni?o imprez?, a konferansjerk? zaj?? si? Bogdan Walczak. Zespl parateatralny z MOPS w Zgorzelcu wyst?pi? ze spektaklem o uzale?nieniach, bazuj?c na znanej wszystkim bajce "Ja? i Ma?gosia" natomiast dzieci ze ?wietlicy "Gawrosz" wystawi?y "Czerwonego Kapturka".

W czasie festynu zadbano rwnie? o najm?odszych, dla ktrych zorganizowano konkurs rysowania kred?, rzutu pi?k? do kosza, strza?u pi?k? do bramki, hula-hop i inne. Wszyscy uczestnicy konkursw mogli korzysta? nieodp?atnie z napojw, rozdawano rwnie? s?odycze jako nagrody pocieszenia.


Informacje dotycz?ce festynu nag?o?niono w lokalnych mediach. Organizatorzy festynu uwa?aj?, ?e organizuj?c imprez? "B?d? trze?wy" osi?gni?to cel jakim by?a profilaktyka uzale?nie? w?rd m?odego pokolenia mieszka?cw powiatu zgorzeleckiego.
Nagrody ufundowali:

  • Starosta Powiatowy w Zgorzelcu - Mariusz Tureniec,
  • Burmistrz Miasta Zgorzelec - Rafa? Gronicz,
  • Wj Gminy Zgorzelec - Kazimierz Janik.

Powy?sze dzia?ania wpisa?y si? na sta?e w harmonogram prac Stowarzyszenia.

Galeria fotografii z festynu - kliknij tutaj

Poprawiony: czwartek, 08 września 2011 12:48
 

1 procent

Reklama

Imieniny obchodz?

Przedwczoraj : Czeslawa Fryderyka
Wczoraj : Daniela Dalidy
Dzisiaj : Marii Magdaleny
jutro : Bogny Apolinarego
Pojutrze : Kingi Krystyny
Jesteś tutaj:
Polish (Poland)