Statut Stowarzyszenia

PDF Drukuj Email

S T A T U T

STOWARZYSZENIA PROFILAKTYKI I PROFESJONALNEJ POMOCY

OSOBOM UZALE?NIONYM SUBSIDIUM

Rozdzia? I

1

Stowarzyszenie nosi nazw? Stowarzyszenie Profilaktyki i Profesjonalnej Pomocy

Osobom Uzale?nionym SUBSIDIUM w Zgorzelcu.

2

Nazwa Stowarzyszenia mo?e by? stosowana w formie skrtu Subsidium.

3

Stowarzyszenie Subsidium dzia?a na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Do

realizacji celw statutowych mo?e prowadzi? dzia?ania rwnie? za granic?, je?eli nie narusza to obowi?zuj?cych przepisw prawa i zawartych umw mi?dzynarodowych.

4


Stowarzyszenie w swej dzia?alno?ci podejmuje wsp?prac? z Instytutami, Szko?ami i Wy?szymi Uczelniami i Instytucjami o charakterze leczniczym, terapeutycznym i z zakresu polityki spo?ecznej w kraju i poza jego granicami.

5

Stowarzyszenie Subsidium Zgorzelec ul. Warszawska 37a jest Stowarzyszeniem zarejestrowanym w S?dzie Rejonowym dla Wroc?awia-Fabrycznej IX Wydzia? Gospodarczy i posiada osobowo?? prawn?.

6

Stowarzyszenie jest organizacj? przestrzegaj?c? w swej dzia?alno?ci zasady pluralizmu spo?ecznego i politycznego oraz tolerancji ?wiatopogl?dowej.

7

Stowarzyszenie mo?e utrzymywa? kontakty i by? cz?onkiem krajowychi mi?dzynarodowych organizacji o podobnym zakresie dzia?ania.

8

Siedzib? Stowarzyszenia Subsidium jest miasto Zgorzelec ul. Warszawska 37a.

9

Stowarzyszenie Subsidium opiera sw? dzia?alno?? na pracy i spo?ecznej aktywno?ci swych cz?onkw. Do prowadzenia swojej dzia?alno?ci Stowarzyszenie mo?e zatrudnia? pracownikw.

10

Stowarzyszenie ma prawo u?ywa? piecz?ci i odznak organizacyjnych zawieraj?cych nazw? Stowarzyszenia zgodnie z przepisami prawa.

11

Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrze?ona.

12

Stowarzyszenie ma prawo prowadzi? dzia?alno?? gospodarcz? s?u??c? realizacji celw okre?lonych niniejszym statutem.


Rozdzia? II

CELE I FORMY DZIA?ANIA

13

Stowarzyszenie jest ruchem o?wiatowym, ktrego celem jest profilaktyka i profesjonalna pomoc osobom uzale?nionym oraz resocjalizacja osb uzale?nionych (bezrobotnych, bezdomnych, ubogich).

14


 1. Celem Stowarzyszenia jest Przeciwdzia?anie uzale?nieniom przez:

1) profilaktyk?,
2) pomoc osobom dotkni?tych uzale?nieniami,
3) inicjowania i wspierania przedsi?wzi?? maj?cych na celu zmian? obyczajw w zakresie sposobu spo?ywania napojw alkoholowych, dzia?ania na rzecztrze?wo?ci, przeciwdzia?ania powstawaniu i usuwaniu nast?pstw nadu?ywania alkoholu i narkotykw,
4) zwi?kszanie dost?pno?ci pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osb uzale?nionych,
5) udzielanie rodzinom, w ktrych wyst?puj? problemy alkoholowe, narkotykowe, pomocy psychospo?ecznej i prawnej, a w szczeglno?ci ochrony przed przemoc? w rodzinie,
6) prowadzenie profilaktycznej dzia?alno?ci informacyjnej i edukacyjnej, w szczeglno?ci dla rodzicw, dzieci i m?odzie?y,
7) wspomaganie dzia?alno?ci instytucji, stowarzysze? i osb fizycznych, s?u??cej rozwi?zywaniu problemw alkoholowych i narkotykowych.
8) Organizowanie r?norodnych form dzia?ania zmierzaj?cych do zapobiegania i zwalczania alkoholizmu, narkomanii oraz AIDS.

15

 1. Stowarzyszenie Subsidium odpowiadaj?c na zapotrzebowanie poszczeglnych ?rodowisk spo?ecznych i indywidualnych osb kszta?ci i doskonali wiedz?, i umiej?tno?ci w r?nych formach dzia?alno?ci dotycz?cej tematyki alkoholizmu, narkomanii i AIDS poprzez:
  1) dzia?alno?? wychowawcz? i informacyjn?,
  2) leczenie i rehabilitacj? osb uzale?nionych od alkoholu i narkotykw,
  3) zapobieganie negatywnym nast?pstwom nadu?ywania alkoholu i narkotykw
  4) kszta?cenie i doskonalenie wiedzy, i umiej?tno?ci w r?nych formach dzia?alno?ci dotycz?cej tematyki alkoholizmu, narkomanii i AIDS,
  5) prowadzenie kursw w zakresie kszta?cenia i doskonalenia wiedzy na temat uzale?nie? i AIDS,
  6) spotkania dyskusyjne, seminaria, dyskusje panelowe i konferencje popularno- naukowe,
  7) odczyty, prelekcje i treningi,
  8) dzia?alno?? wydawnicza,
  9) doradztwo prawne i obywatelskie,
  10) obozy edukacyjne,
  11) inne rodzaje dzia?alno?ci.

16

Realizacja zada? wynikaj?cych z Ustawy o wychowaniu w trze?wo?ci i przeciwdzia?aniu alkoholizmowi.


Rozdzia? III

CZ?ONKOWIE STOWARZYSZENIA

17


Cz?onkostwo Stowarzyszenia mo?e by?:

a) zwyczajne

b) wspieraj?ce

c) honorowe

18


Cz?onkiem zwyczajnym mo?e by? osoba fizyczna tzn. posiadaj?ca pe?n? zdolno?? do czynno?ci prawnej.

19

Cz?onkami wspieraj?cymi Stowarzyszenie mog? by? osoby prawne popieraj?ce dzia?alno?? Stowarzyszenia.

20

Tytu? cz?onka honorowego mo?e by? przyznany osobie fizycznej, zas?u?onej w realizacji celw Stowarzyszenia - Nie Uzale?nieniom.

21

Cz?onkostwo zwyczajne nabywa si? na podstawie uchwa?y Zarz?du Stowarzyszenia po z?o?eniu pisemnej deklaracji udzia?u w realizacji celw Stowarzyszenia, wp?aceniu wpisowego oraz przez regularne op?acanie sk?adek.

22

Cz?onek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo:

- wybiera? i by? wybieranym do w?adz Stowarzyszenia,

- korzysta? z prawa pierwsze?stwa w uczestnictwie we wszystkich formach dzia?aniaStowarzyszenia,

- nosi? odznaki Stowarzyszenia.

23

Cz?onek zwyczajny Stowarzyszenia ma obowi?zek:

- przestrzega? postanowie? statutu i uchwa? w?adz,

- uczestniczy? w realizacji statutowych zada? Stowarzyszenia,

- regularnie op?aca? sk?adki cz?onkowskie.

24

Cz?onkostwo wspieraj?ce dotyczy sponsorw dzia?alno?ci Stowarzyszenia i powstajez chwil? wyra?enia woli w tym zakresie przez wspieraj?cego w postaci pisemnejdeklaracji z?o?onej we w?a?ciwym oddziale (lokalnym) Stowarzyszenia.

25

Cz?onek wspieraj?cy ma prawo:

- uczestniczy? w posiedzeniach organw statutowych z g?osem doradczym,

- korzysta? z prawa pierwsze?stwa w uczestnictwie ze wszystkich form dzia?alno?ciStowarzyszenia,

- nosi? odznak? Stowarzyszenia.

26

Cz?onek wspieraj?cy Stowarzyszenia powinien:

- przestrzega? postanowie? statutu i uchwa? w?adz Stowarzyszenia,

- regularnie op?aca? sk?adki cz?onkowskie.

27

Cz?onkiem honorowym Stowarzyszenia mo?e by? osoba fizyczna szczeglnie zas?u?ona w realizacji celw Stowarzyszenia.

28

Godno?? cz?onka honorowego nadaje i pozbawia Zarz?d Stowarzyszenia.

29

Cz?onkowi honorowemu przys?uguje prawo cz?onka zwyczajnego oraz zwolnienie z obowi?zku op?acania sk?adek.

30

Cz?onek honorowy powinien przestrzega? postanowie? statutu Stowarzyszenia.

31

Cz?onkostwo zwyczajne i wspieraj?ce wygasa w razie:

a) ?mierci cz?onka - osoby fizycznej,

b) dobrowolne wyst?pienie (rezygnacja) z?o?one w formie pisemnej w Stowarzyszeniu, ktrego by? cz?onkiem,

c) skre?lenie z listy cz?onkw z powodu zalegania z op?ata sk?adek przez okres przekraczaj?cy 12 miesi?cy,

d) utraty przez cz?onka wspieraj?cego osobowo?ci prawnej,

e) wykluczenie z powodu nieprzestrzegania postanowie? Statutu i uchwa? w?adz.

32

Uchwa?y o skre?leniu lub wykluczeniu podejmuje w?a?ciwy Zarz?d Stowarzyszenia.

33

Cz?onkowi Stowarzyszenia przys?uguje prawo odwo?ania si? do Zarz?du Stowarzyszenia w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

34

Cz?onkom zwyczajnym, wspieraj?cym i honorowym szczeglnie zas?u?onymdla Stowarzyszenia mo?e by? przyznana odznaka honorowa. Zas?u?onydla Stowarzyszenia SUBSIDIUM.

Rozdzia? IV

STRUKTURA ORGANIZACYJNA I OGLNE ZASADY

STOWARZYSZENIA

35

Struktura organizacyjna Stowarzyszenia jest oparta o wi?zy terytorialne, zawodowe i wsplnot? zainteresowa? cz?onkw Stowarzyszenia.


Rozdzia? V

W?ADZE STOWARZYSZENIA. TRYB ICH WYBORU I KOMPETENCJE

36

W?adzami Stowarzyszenia s?:

a) Walne Zebranie Cz?onkw,

b) Zarz?d Stowarzyszenia,

c) Komisja Rewizyjna.

37

Najwy?sz? w?adz? Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Cz?onkw, ktre spo?rd siebie wybiera Zarz?d, oraz Komisj? Rewizyjn?.

Walne Zebranie cz?onkw jest zwo?ane przez Zarz?d, oraz Komisj? Rewizyjn?.

Nadzwyczajne Walne Zebranie mo?e by? zwo?ane na podstawie uchwa?y Zarz?du wniosku komisji rewizyjnej lub na ??danie co najmniej 1/4 liczby oglnej - cz?onkw zwyczajnych.

Zarz?d zwo?uje sesj? nadzwyczajn? w terminie 14-tu dni licz?c od daty podj?cia uchwa?y lub otrzymania wniosku.

38

Do kompetencji Walnego Zebrania cz?onkw nale?y:

 1. Uchwalenie programu dzia?ania Stowarzyszenia.
 2. Rozpatrywanie i przyjmowanie(zatwierdzanie) sprawozda? z dzia?alno?ci Zarz?du i Komisji Rewizyjnej.
 3. Udzielenia absolutorium ust?puj?cemu Zarz?dowi na wniosek komisji Rewizyjnej.
 4. Wybr cz?onkw Zarz?du i cz?onkw Komisji Rewizyjnej.
 5. Rozpatrywanie odwo?a? do uchwa? i decyzji Zarz?du w sprawie skre?lenia lub wykluczenia z listy cz?onkw oraz innych spraw i wnioskw zg?oszonych przez cz?onkw Stowarzyszenia.
 6. Nadawania godno?ci honorowego cz?onka Stowarzyszenia.
 7. Ustalenia i zmiany w wysoko?ci sk?adek cz?onkowskich.
 8. Uchwalenia zmian statutu i podejmowanie uchwa? w sprawie rozwi?zania Stowarzyszenia.

39

Do wa?no?ci uchwa? Walnego Zebrania cz?onkw niezb?dna jest obecno?? co najmniej 50% oglnej liczby cz?onkw zwyczajnych. Uchwa?y Walnego Zebrania cz?onkw zapadaj? zwyk?? wi?kszo?ci? g?osw z wyj?tkiem:

a) Uchwa? dotycz?cych zmian Statutu.

b) Uchwa? dotycz?cych rozwi?zania Stowarzyszenia.

ktre wymagaj? bezwzgl?dnej wi?kszo?ci g?osw przy obecno?ci ponad 50% liczby cz?onkw zwyczajnych. W przypadku rwno?ci g?osw - decyduje g?os przewodnicz?cego obrad.

40

Zarz?d sk?ada si? z 3 - 9 osb i jest wybierany przez Walne Zebranie Cz?onkw na okres 2 lat. Zarz?d reprezentuje przewodnicz?cy. Cz?onkowie Zarz?du wybieraj? ze swego grona v-ce przewodnicz?cego, sekretarza i skarbnika. W przypadku zmniejszenia liczby cz?onkw Zarz?du do 50% Walne Zebranie Cz?onkw przeprowadza wybory uzupe?niaj?ce.

41

Zarz?d jest organem wykonawczym Stowarzyszenia.

 1. Do kompetencji Zarz?du nale??:

1) Wybr przewodnicz?cego Zarz?du spo?rd cz?onkw Zarz?du.
2) Reprezentowanie interesw Stowarzyszenia na zewn?trz.
3) Realizowanie dzia?alno?ci Stowarzyszenia zgodnie z postanowieniami Walnego Zebrania Cz?onkw.
4) Zarz?dzanie maj?tkiem Stowarzyszenia.
5) Opracowywanie sprawozda? z wykonywanych za?o?e? programowych.
6) Opracowywanie sprawozda? finansowych i prelimina?y bud?etowych.
7) Zwo?ywanie Walnego Zebrania cz?onkw.
8) Sporz?dzanie wniosku o nadanie godno?ci cz?onka honorowego.
9) Przyjmowanie skre?le? i wykluczanie cz?onkw Stowarzyszenia.
10) Zawiadomienie S?du Rejonowego o zmianie statutu.
11) Rozstrzyganie sporw wewn?trznych.

2. Cz?onkami Zarzadu nie mog? by? osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przest?pstwo umy?lne ?cigane z oskar?enia publicznego lub przest?pstwo skarbowe.

42

Komisja Rewizyjna sk?ada si? z 3 -5 osb i jest wybierana przez Walne Zebranie Cz?onkw na okres 3 lat. Komisje spo?rd siebie wybieraj? osoby pe?ni?ce funkcje przewodnicz?cego i sekretarza. Komisja Rewizyjna jest organem nadzoruj?cym ca?okszta?t dzia?alno?ci Stowarzyszenia z uwzgl?dnieniem jego dzia?alno?ci finansowej.

Do obowi?zkw Komisji Rewizyjnej nale?? ponadto:

 1. Sk?adanie walnemu Zebraniu cz?onkw sprawozda? oceny z dzia?alno?ci merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia.
 2. Wnioskowanie o udzielenie absolutorium ust?puj?cemu Zarz?dowi.
 3. Wykonywanie innych czynno?ci kontrolnych zleconych przez Walne Zebranie cz?onkw lub Zarz?d.

43

Cz?onkowie Komisji Rewizyjnej nie mog?:

 1. By? cz?onkami Zarz?du ani pozostawa? z nimi w zwi?zku ma??e?skim, we wsplnym po?yciu, w stosunku pokrewie?stwa, powinowactwa lub podleg?o?ci z tytu?u zatrudnienia.
 2. By? skazani prawomocnym wyrokiem za przest?pstwa z winy umy?lnej ?cigane z oskar?enia publicznego lub przest?pstwo skarbowe.
 3. Otrzymywa? z tytu?u pe?nienia funkcji w Komisji Rewizyjnej zwrotu uzasadnionych kosztw lub wynagrodzenia w wysoko?ci nie wy?szej ni? przeci?tne miesi?czne wynagrodzenie w sektorze przedsi?biorstw og?oszone przez Prezesa G?wnego Urz?du Statystycznego za rok poprzedni.


44

W przypadku zmniejszenia liczby cz?onkw Komisji Rewizyjnej do 50% - Walne Zebranie cz?onkw przeprowadza wybory uzupe?niaj?ce.


45

Wybory do w?adz Stowarzyszenia odbywaj? si? w g?osowaniu jawnym. G?osowanie tajne mo?e by? przeprowadzone na wniosek co najmniej 10% zebranych cz?onkw zwyczajnych.


Rozdzia? VI

MAJ?TEK STOWARZYSZENIA

46

Maj?tek Stowarzyszenia stanowi? nieruchomo?ci, ruchomo?ci i fundusze.

47

1. Na fundusze Stowarzyszenia sk?adaj? si?:

1) Sk?adki cz?onkowskie,
2) Krajowe i zagraniczne darowizny, spadki, zapisy, nawi?zki,
3) Dotacje, datki i subwencje,
4) Dochody uzyskane z akcji promocyjnych, zbirek i imprez publicznych, prowadzonych przez Stowarzyszenie i/lub przy udziale innych osb,
5) Zyski z lokat w bankach i instytucjach rynku kapita?owego w kraju i za granic?,operacji finansowych, z wyj?tkiem obrotu papierami warto?ciowymi.
6) Dochody z dzia?alno?ci statutowej.

2. Dochody pozyskane przez Stowarzyszenie w ca?o?ci s? przeznaczane na realizacj?celw okre?lonych niniejszym statutem.

48

Szczeg?owe zasady gospodarki finansowej okre?la Zarz?d Stowarzyszenia.

49

Do wa?no?ci o?wiadcze? woli w zakresie praw i zobowi?za? maj?tkowych Stowarzyszenia jak te? do udzielania pe?nomocnictwa wymagane jest wsp?dzia?anie:

 1. Przewodnicz?cego Zarz?du i Skarbnika lub
 2. osoby pisemnie upowa?nionej przez Zarz?d spo?rd cz?onkw Zarz?du.

50

Stowarzyszenie nie mo?e:

 1. Udziela? po?yczek lub zabezpieczenia zobowi?za? maj?tkiem Stowarzyszenia w stosunku do jej cz?onkw, cz?onkw organw lub pracownikw oraz osb, z ktrymi cz?onkowie, cz?onkowie organw oraz pracownicy Stowarzyszenia pozostaj? w zwi?zku ma??e?skim, we wsplnym po?yciu albo w stosunku pokrewie?stwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewie?stwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo s? zwi?zani z tytu?u przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej osobami bliskimi
 2. Przekazywa? maj?tku Stowarzyszenia na rzecz ich cz?onkw, cz?onkw organw lub pracownikw oraz ich osb bliskich, na zasadach innych ni? w stosunku do osb trzecich, w szczeglno?ci, je?eli przekazanie to nast?puje bezp?atnie lub na preferencyjnych warunkach,
 3. Wykorzystywa? maj?tku Stowarzyszenia na rzecz jej cz?onkw, cz?onkw organw lub pracownikw oraz ich bliskich na zasadach innych ni? w stosunku do osb trzecich, chyba ?e to wykorzystanie bezpo?rednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia.
 4. Dokonywa? zakupu towarw lub us?ug od podmiotw, w ktrych uczestnicz? cz?onkowie Stowarzyszenia, cz?onkowie jego organw lub pracownicy oraz ich osoby bliskie, po cenach wy?szych ni? rynkowe.

51

Stowarzyszenie mo?e prowadzi dzia?alno?? odp?atn? s?u??c? realizacji celw okre?lonych niniejszym statutem.


Rozdzia? VII

ZMIANY STATUTU I ROZWI?ZANIE STOWARZYSZENIA

52

Wniosek o zmian? statutu sk?ada Zarz?d po uprzednim uzyskaniu uchwa?y Walnego Zebrania cz?onkw.

53

Rozwi?zanie Stowarzyszenia nast?puje w formie uchwa?y Walnego Zebrania cz?onkw z zachowaniem trybu post?powania ustalonego w 13 niniejszego statutu.

54

Likwidatorem Stowarzyszenia jest Zarz?d o ile Walne Zebranie cz?onkw nie postanowi inaczej.

55

Uchwa?a o likwidacji Stowarzyszenia winna okre?li? sposb rozporz?dzenia sk?adnikami maj?tkowymi Stowarzyszenia.

Rozdzia? VIII

POSTANOWIENIA KO?COWE

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Statutu, prawem o stowarzyszeniachlub spornych decyzje podejmuje Zarz?d Stowarzyszenia.

W sprawach nieza?atwionych Zarz?d Stowarzyszenia ma prawo zwrci? si?o rozstrzygni?cie do S?du.

 

1 procent

Reklama

Imieniny obchodz?

Przedwczoraj : Czeslawa Fryderyka
Wczoraj : Daniela Dalidy
Dzisiaj : Marii Magdaleny
jutro : Bogny Apolinarego
Pojutrze : Kingi Krystyny
Jesteś tutaj:
Polish (Poland)