Statut Stowarzyszenia

PDF Drukuj Email

S T A T U T

STOWARZYSZENIA PROFILAKTYKI I PROFESJONALNEJ POMOCY

OSOBOM UZALEŻNIONYM „SUBSIDIUM”

Rozdział I

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Profilaktyki i Profesjonalnej Pomocy

Osobom Uzależnionym „SUBSIDIUM” w Zgorzelcu.

§ 2

Nazwa Stowarzyszenia może być stosowana w formie skrótu „Subsidium”.

§ 3

Stowarzyszenie „Subsidium” działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Do

realizacji celów statutowych może prowadzić działania również za granicą, jeżeli nie narusza to obowiązujących przepisów prawa i zawartych umów międzynarodowych.

§ 4


Stowarzyszenie w swej działalności podejmuje współpracę z Instytutami, Szkołami i Wyższymi Uczelniami i Instytucjami o charakterze leczniczym, terapeutycznym i z zakresu polityki społecznej w kraju i poza jego granicami.

§ 5

Stowarzyszenie „Subsidium” Zgorzelec ul. Warszawska 37a jest Stowarzyszeniem zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy i posiada osobowość prawną.

§ 6

Stowarzyszenie jest organizacją przestrzegającą w swej działalności zasady pluralizmu społecznego i politycznego oraz tolerancji światopoglądowej.

§ 7

Stowarzyszenie może utrzymywać kontakty i być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym zakresie działania.

§ 8

Siedzibą Stowarzyszenia „Subsidium” jest miasto Zgorzelec ul. Warszawska 37a.

§ 9

Stowarzyszenie „Subsidium” opiera swą działalność na pracy i społecznej aktywności swych członków. Do prowadzenia swojej działalności Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

§ 10

Stowarzyszenie ma prawo używać pieczęci i odznak organizacyjnych zawierających nazwę Stowarzyszenia zgodnie z przepisami prawa.

§ 11

Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.

§ 12

Stowarzyszenie ma prawo prowadzić działalność gospodarczą służącą realizacji celów określonych niniejszym statutem.


Rozdział II

CELE I FORMY DZIAŁANIA

§ 13

Stowarzyszenie jest ruchem oświatowym, którego celem jest profilaktyka i profesjonalna pomoc osobom uzależnionym oraz resocjalizacja osób uzależnionych (bezrobotnych, bezdomnych, ubogich).

§ 14


 1. Celem Stowarzyszenia jest Przeciwdziałanie uzależnieniom przez:

1) profilaktykę,
2) pomoc osobom dotkniętych uzależnieniami,
3) inicjowania i wspierania przedsięwzięć mających na celu zmianę obyczajów w zakresie sposobu spożywania napojów alkoholowych, działania na rzecz trzeźwości, przeciwdziałania powstawaniu i usuwaniu następstw nadużywania alkoholu i narkotyków,
4) zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych,
5) udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, narkotykowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie,
6) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności dla rodziców, dzieci i młodzieży,
7) wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych i narkotykowych.
8) Organizowanie różnorodnych form działania zmierzających do zapobiegania i zwalczania alkoholizmu, narkomanii oraz AIDS.

§ 15

 1. Stowarzyszenie „Subsidium” odpowiadając na zapotrzebowanie poszczególnych środowisk społecznych i indywidualnych osób kształci i doskonali wiedzę, i umiejętności w różnych formach działalności dotyczącej tematyki alkoholizmu, narkomanii i AIDS poprzez: 
  1) działalność wychowawczą i informacyjną, 
  2) leczenie i rehabilitację osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków, 
  3) zapobieganie negatywnym następstwom nadużywania alkoholu i narkotyków
  4) kształcenie i doskonalenie wiedzy, i umiejętności w różnych formach działalności dotyczącej tematyki alkoholizmu, narkomanii i AIDS,
  5) prowadzenie kursów w zakresie kształcenia i doskonalenia wiedzy na temat uzależnień i AIDS,
  6) spotkania dyskusyjne, seminaria, dyskusje panelowe i konferencje popularno-  naukowe,
  7) odczyty, prelekcje i treningi,
  8) działalność wydawnicza,
  9) doradztwo prawne i obywatelskie,
  10) obozy edukacyjne,
  11) inne rodzaje działalności.

§ 16

Realizacja zadań wynikających z Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.


Rozdział III

CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA

§ 17


Członkostwo Stowarzyszenia może być:

a) zwyczajne

b) wspierające

c) honorowe

§ 18


Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna tzn. posiadająca pełną zdolność do czynności prawnej.

§ 19

Członkami wspierającymi Stowarzyszenie mogą być osoby prawne popierające działalność Stowarzyszenia.

§ 20

Tytuł członka honorowego może być przyznany osobie fizycznej, zasłużonej w realizacji celów Stowarzyszenia - „Nie Uzależnieniom”.

§ 21

Członkostwo zwyczajne nabywa się na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia po złożeniu pisemnej deklaracji udziału w realizacji celów Stowarzyszenia, wpłaceniu wpisowego oraz przez regularne opłacanie składek.

§ 22

Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo:

- wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,

- korzystać z prawa pierwszeństwa w uczestnictwie we wszystkich formach działania Stowarzyszenia,

- nosić odznaki Stowarzyszenia.

§ 23

Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma obowiązek:

- przestrzegać postanowień statutu i uchwał władz,

- uczestniczyć w realizacji statutowych zadań Stowarzyszenia,

- regularnie opłacać składki członkowskie.

§ 24

Członkostwo wspierające dotyczy sponsorów działalności Stowarzyszenia i powstaje z chwilą wyrażenia woli w tym zakresie przez wspierającego w postaci pisemnej deklaracji złożonej we właściwym oddziale (lokalnym) Stowarzyszenia.

§ 25

Członek wspierający ma prawo:

- uczestniczyć w posiedzeniach organów statutowych z głosem doradczym,

- korzystać z prawa pierwszeństwa w uczestnictwie ze wszystkich form działalności Stowarzyszenia,

- nosić odznakę Stowarzyszenia.

§ 26

Członek wspierający Stowarzyszenia powinien:

- przestrzegać postanowień statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,

- regularnie opłacać składki członkowskie.

§ 27

Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona w realizacji celów Stowarzyszenia.

§ 28

Godność członka honorowego nadaje i pozbawia Zarząd Stowarzyszenia.

§ 29

Członkowi honorowemu przysługuje prawo członka zwyczajnego oraz zwolnienie z obowiązku opłacania składek.

§ 30

Członek honorowy powinien przestrzegać postanowień statutu Stowarzyszenia.

§ 31

Członkostwo zwyczajne i wspierające wygasa w razie:

a)     śmierci członka - osoby fizycznej,

b)    dobrowolne wystąpienie (rezygnacja) złożone w formie pisemnej w Stowarzyszeniu, którego był członkiem,

c)     skreślenie z listy członków z powodu zalegania z opłata składek przez okres przekraczający 12 miesięcy,

d)    utraty przez członka wspierającego osobowości prawnej,

e)     wykluczenie z powodu nieprzestrzegania postanowień Statutu i uchwał władz.

§ 32

Uchwały o skreśleniu lub wykluczeniu podejmuje właściwy Zarząd Stowarzyszenia.

§ 33

Członkowi Stowarzyszenia przysługuje prawo odwołania się do Zarządu Stowarzyszenia w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

§ 34

Członkom zwyczajnym, wspierającym i honorowym szczególnie zasłużonym dla Stowarzyszenia może być przyznana odznaka honorowa. Zasłużony dla Stowarzyszenia „SUBSIDIUM”.

Rozdział IV

STRUKTURA ORGANIZACYJNA I OGÓLNE ZASADY

STOWARZYSZENIA

§ 35

Struktura organizacyjna Stowarzyszenia jest oparta o więzy terytorialne, zawodowe i wspólnotę zainteresowań członków Stowarzyszenia.


Rozdział  V

WŁADZE STOWARZYSZENIA. TRYB ICH WYBORU I KOMPETENCJE

§ 36

Władzami Stowarzyszenia są:

a)     Walne Zebranie Członków,

b)    Zarząd Stowarzyszenia,

c)     Komisja Rewizyjna.

§ 37

Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków, które spośród siebie wybiera Zarząd, oraz Komisję Rewizyjną.

Walne Zebranie członków jest zwołane przez Zarząd, oraz Komisję Rewizyjną.

Nadzwyczajne Walne Zebranie może być zwołane na podstawie uchwały Zarządu wniosku komisji rewizyjnej lub na żądanie co najmniej 1/4 liczby ogólnej - członków zwyczajnych.

Zarząd zwołuje sesję nadzwyczajną w terminie 14-tu dni licząc od daty podjęcia uchwały lub otrzymania wniosku.

§ 38

Do kompetencji Walnego Zebrania członków należy:

 1. Uchwalenie programu działania Stowarzyszenia.
 2. Rozpatrywanie i przyjmowanie(zatwierdzanie) sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 3. Udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek komisji Rewizyjnej.
 4. Wybór członków Zarządu i członków Komisji Rewizyjnej.
 5. Rozpatrywanie odwołań do uchwał i decyzji Zarządu w sprawie skreślenia lub wykluczenia z listy członków oraz innych spraw i wniosków zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia.
 6. Nadawania godności honorowego członka Stowarzyszenia.
 7. Ustalenia i zmiany w wysokości składek członkowskich.
 8. Uchwalenia zmian statutu i podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia.

§ 39

Do ważności uchwał Walnego Zebrania członków niezbędna jest obecność co najmniej 50% ogólnej liczby członków zwyczajnych. Uchwały Walnego Zebrania członków zapadają zwykłą większością głosów z wyjątkiem:

a) Uchwał dotyczących zmian Statutu.

b) Uchwał dotyczących rozwiązania Stowarzyszenia.

które wymagają bezwzględnej większości głosów przy obecności ponad 50% liczby członków zwyczajnych. W przypadku równości głosów - decyduje głos przewodniczącego obrad.

§ 40

Zarząd składa się z 3 - 9 osób i jest wybierany przez Walne Zebranie Członków na okres 2 lat. Zarząd reprezentuje przewodniczący. Członkowie Zarządu wybierają ze swego grona v-ce przewodniczącego, sekretarza i skarbnika. W przypadku zmniejszenia liczby członków Zarządu do 50% Walne Zebranie Członków przeprowadza wybory uzupełniające.

§ 41

Zarząd jest organem wykonawczym Stowarzyszenia.

 1. Do kompetencji Zarządu należą:

1) Wybór przewodniczącego Zarządu spośród członków Zarządu.
2) Reprezentowanie interesów Stowarzyszenia na zewnątrz.
3) Realizowanie działalności Stowarzyszenia zgodnie z postanowieniami Walnego Zebrania Członków.
4) Zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia.
5) Opracowywanie sprawozdań z wykonywanych założeń programowych.
6) Opracowywanie sprawozdań finansowych i preliminaży budżetowych.
7) Zwoływanie Walnego Zebrania członków.
8) Sporządzanie wniosku o nadanie godności członka honorowego.
9) Przyjmowanie skreśleń i wykluczanie członków Stowarzyszenia.
10) Zawiadomienie Sądu Rejonowego o zmianie statutu.
11) Rozstrzyganie sporów wewnętrznych.

2.  Członkami Zarzadu nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 42

Komisja Rewizyjna składa się z 3 -5 osób i jest wybierana przez Walne Zebranie Członków na okres 3 lat. Komisje spośród siebie wybierają osoby pełniące funkcje przewodniczącego i sekretarza. Komisja Rewizyjna jest organem nadzorującym całokształt działalności Stowarzyszenia z uwzględnieniem jego działalności finansowej.

Do obowiązków Komisji Rewizyjnej należą ponadto:

 1. Składanie walnemu Zebraniu członków sprawozdań oceny z działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia.
 2. Wnioskowanie o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.
 3. Wykonywanie innych czynności kontrolnych zleconych przez Walne Zebranie członków lub Zarząd.

§ 43

Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą:

 1. Być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.
 2. Być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwa z winy umyślnej ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 3. Otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Komisji Rewizyjnej zwrotu uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenia w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.


§ 44

W przypadku zmniejszenia liczby członków Komisji Rewizyjnej do 50% - Walne Zebranie członków przeprowadza wybory uzupełniające.


§ 45

Wybory do władz Stowarzyszenia odbywają się w głosowaniu jawnym. Głosowanie tajne może być przeprowadzone na wniosek co najmniej 10% zebranych członków zwyczajnych.


Rozdział VI

MAJĄTEK  STOWARZYSZENIA

§ 46

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§ 47

1. Na fundusze Stowarzyszenia składają się:

1) Składki członkowskie,
2) Krajowe i zagraniczne darowizny, spadki, zapisy, nawiązki,
3) Dotacje, datki i subwencje,
4) Dochody uzyskane z akcji promocyjnych, zbiórek i imprez publicznych, prowadzonych przez Stowarzyszenie i/lub przy udziale innych osób,
5) Zyski z lokat w bankach i instytucjach rynku kapitałowego w kraju i za granicą, operacji finansowych, z wyjątkiem obrotu papierami wartościowymi.
6) Dochody z działalności statutowej.

2. Dochody pozyskane przez Stowarzyszenie w całości są przeznaczane na realizację celów określonych niniejszym statutem.

§ 48

Szczegółowe zasady gospodarki finansowej określa Zarząd Stowarzyszenia.

§ 49

Do ważności oświadczeń woli w zakresie praw i zobowiązań majątkowych Stowarzyszenia jak też do udzielania pełnomocnictwa wymagane jest współdziałanie:

 1. Przewodniczącego Zarządu i Skarbnika lub
 2. osoby pisemnie upoważnionej przez Zarząd spośród członków Zarządu.

§ 50

Stowarzyszenie nie może:

 1. Udzielać pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy  Stowarzyszenia pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu  albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”
 2. Przekazywać majątku Stowarzyszenia na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 3. Wykorzystywać majątku Stowarzyszenia na rzecz jej członków, członków organów lub pracowników oraz ich bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia.
 4. Dokonywać zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie, po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 51

Stowarzyszenie może prowadzi działalność odpłatną służącą realizacji celów określonych niniejszym statutem.


Rozdział VII

ZMIANY STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

§ 52

Wniosek o zmianę statutu składa Zarząd po uprzednim uzyskaniu uchwały Walnego Zebrania członków.

§ 53

Rozwiązanie Stowarzyszenia następuje w formie uchwały Walnego Zebrania członków z zachowaniem trybu postępowania ustalonego w § 13 niniejszego statutu.

§ 54

Likwidatorem Stowarzyszenia jest Zarząd o ile Walne Zebranie członków nie postanowi inaczej.

§ 55

Uchwała o likwidacji Stowarzyszenia winna określić sposób rozporządzenia składnikami majątkowymi Stowarzyszenia.

Rozdział VIII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Statutu, prawem o stowarzyszeniach lub spornych decyzje podejmuje Zarząd Stowarzyszenia.

W sprawach niezałatwionych Zarząd Stowarzyszenia ma prawo zwrócić się o rozstrzygnięcie do Sądu.

 

1 procent

Reklama

Imieniny obchodzą

Przedwczoraj : Alberta Ignacego
Wczoraj : Marka Elzbiety
Dzisiaj : Gerwazego Protazego
jutro : Diny Bogny
Pojutrze : Alicji Alojzego
Jesteś tutaj:
Polish (Poland)