Odwiedziło nas

Dzisiaj25
Wczoraj52
Tydzień169
Miesiąc1608
Wszystkie195710

(C) Fliesenstadt

Hosting

Reklama

Sprawozdanie za rok 2011

Email

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2011 rok.

1. Nazwa, siedziba i adres organizacji

Stowarzyszenie Profilaktyki i Profesjonalnej Pomocy Osobom Uzależnionym „Subsidium„ w Zgorzelcu
59-900 Zgorzelec ul. Warszawska 37a

2. Informacje o posiadanych jednostkach organizacyjnych

Prezentowane sprawozdanie jest sprawozdaniem jednostkowym.

3. Podstawowy przedmiot działalności wg PKD

9133Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana.

4. Wskazanie właściwego sądu prowadzącego rejestr lub innego organu prowadzącego rejestr, data wpisu, numer w ewidencji oraz statystyczny numer identyfikacyjny w systemie REGON

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,

IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Data wpisu – 20.09.1996 r./27.11.2001r.

Numer KRS 0000062019

REGON 230361607

5. Dane dotyczące członków zarządu (imię, nazwisko oraz funkcja)

1/ Maria Leszczyńska – Przewodniczący
2/ Leopold Lisicki– Zastępca Przewodniczącego
3/ Alina Czajkowska – Zastępca Przewodniczącego
4/
Agnieszka Bury – skarbnik
5/Halina Pawełkiewicz - członek

6. Określenie celów statutowych organizacji

Celem Stowarzyszenia jest przeciwdziałanie uzależnieniom przez:
1/profilaktykę,
2/pomoc osobom dotkniętych uzależnieniami,
3/ inicjowania i wspierania przedsięwzięć mających na celu zmianę obyczajów w zakresie sposobu spożywania napojów alkoholowych, działania na rzecz trzeźwości, przeciwdziałania powstawaniu i usuwaniu następstw nadużywania alkoholu i narkotyków,
4/zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych,
5/ udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, narkotykowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie,
6/ prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej,w szczególności dla rodziców, dzieci i młodzieży,
7/wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych i narkotykowych,
8/organizowanie różnorodnych form działania zmierzających do zapobiegania  i zwalczania alkoholizmu, narkomanii oraz AIDS.

7. Wskazanie okresu trwania działalności organizacji, jeżeli jest on ograniczony w statucie

Czas trwania działalności Stowarzyszenia nie jest ograniczony.

8. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2011r. do 31.12.2011 r.

9. Wskazanie czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez organizację w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na poważne zagrożenia dla kontynuowania przez nią działalności

Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania  działalności przez organizację co najmniej 12 miesięcy i dłużej. Nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez organizację działalności.

10. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny  aktywów i pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawiła jednostce prawo wyboru.

- Rokiem obrotowym Stowarzyszenia jest rok kalendarzowy (od 1 stycznia do 31 grudnia). Okresem sprawozdawczym  są poszczególne miesiące wchodzące w jego skład.

- W jednostce stosuje się następujące metody wyceny poszczególnych składników aktywów i pasywów:

a) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne – według ceny nabycia, pomniejszonej o odpisy umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,

b) udziały w innych jednostkach oraz inwestycje długoterminowe – według cen nabycia, pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,

c) inwestycje krótkoterminowe – według ceny nabycia lub ceny (wartości) rynkowej, zależnie od tego, która jest niższa,

d) rzeczowe składniki aktywów obrotowych – według ceny nabycia,

e) należności i udzielone pożyczki – w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostrożności,

f) zobowiązania – w kwocie wymagającej zapłaty,

g) rezerwy - w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości,

h) kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa – w wartości nominalnej.

- Wynik finansowy ustala się według zasad określonych w załączniku 2 do rozporządzenia ministra finansów z 15 listopada 2001 r.

- Stowarzyszenie sporządza roczne sprawozdanie finansowe na dzień kończący rok obrotowy (na 31 grudnia) obejmujące:

a) bilans,

b) rachunek wyników,

c) informację dodatkową.

- Zakładowy plan kont opracowany dla Stowarzyszenia  obejmuje:

a) wykaz kont księgi głównej,

b) zasady tworzenia kont analitycznych i ich funkcjonowania w powiązaniu z kontem syntetycznym

c) opis funkcjonowania kont zawartych w wykazie.

- Wykaz ksiąg rachunkowych stosowanych przez jednostkę oraz sposób ich prowadzenia są zgodne z postanowieniami ustawy o rachunkowości.

- Zatwierdzone roczne sprawozdanie finansowe, księgi rachunkowe i pozostałe dowody księgowe przechowuje się zgodnie z art. 74 uor.

- Ustalone zasady polityki rachunkowości są zgodne z ustawą o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. , nr 76, poz. 694) oraz rozporządzeniem ministra finansów (Dz. U. z 2001 r. nr 37, poz. 1539).

Realizacja celów statutowych

Stowarzyszenie „Subsidium” realizowało w 2011r. zgodnie ze statutem następujące cele:

- Darowizny od osób fizycznych 1%

- Z tego tytułu w 2011 r.  Stowarzyszenie „Subsidium” pozyskało kwotę 2.765,56 zł  z przeznaczeniem na cele statutowe. W/wym kwota została przeznaczona na zakup artykułów medycznych.

- Współpraca z samorządami, instytucjami i organizacjami działającymi w zakresie objętym celami Stowarzyszenia w roku 2011.

W tym obszarze Stowarzyszenie „Subsidium” zawarło następujące umowy:

- Środki pozyskane z Gminy Miejskiej Zgorzelec w wysokości 20.000,00 z dotacji przeznaczone zostały na wspieranie programu redukcji szkód i strat, zakup testów do sprawdzania trzeźwości pacjentów od środków psychotropowych, zakup materiałów biurowych i sprzętu biurowego, zakup leków i środków dezynfekujących oraz higienicznych, a także na organizację Świąt i imprez okolicznościowych dla osób uzależnionych.

  1. Gmina Miejska Zgorzelec na zadania, które zostały zrealizowane w 2011 r. z zakresu Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przeznaczył kwotę 58.00,00 celem realizacji programów: pomocy terapeutycznej DDA, pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu, pomocy terapeutyczno – korekcyjnej dla młodzieży eksperymentującej z narkotykami, świetlicy socjalnej dla narkomanów, treningów zachowań konstruktywnych służących zdrowieniu, terapii osób współuzależnionych, szkolenie grup społeczno zawodowych z zakresu problemów uzależnień, działania wspierające dla osób uzależnionych i ich ofiar i sprawców przemocy.
  2. Urząd Gminy w Zgorzelcu kwotę 19.000,00 zł przekazał na zadanie publiczne związane z przeprowadzeniem zajęć z zakresu profilaktyki uzależnień wśród dzieci i młodzieży w szkołach funkcjonujących na terenie Gminy Zgorzelec.
  3. Dodatkowo pozyskano środki  pochodzące z funduszu Urzędu Gminy Zgorzelec w wysokości 3.500 zł  przeznaczone zostały na prowadzenie Punktu Diagnostyczno-Konsultacyjnego ds. HIV/AIDS
  4. Środki pochodzące z funduszu Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomani   w wysokości 26.000 zł przeznaczone zostały na realizację programów pt” Ograniczanie ryzyka szkód zdrowotnych i społecznych wśród osób uzależnionych od narkotyków”,

W ramach zadania przeprowadzono m.in. działania środowiskowe, grupy wsparcia;
udzielono pomocy i porad prawnych  uzależnionym oraz zakupiono materiały biurowe. W ramach programu pn”„Program postrehabilitacji i readaptacji społecznej osób uzależnionych utrzymujących abstynencję.”realizowano grupę rozwoju osobistego oraz działania środowiskowe w terenie.

  1. Środki finansowe pozyskane z zasądzonych nawiązek sądowych w kwocie 95400,20 zł stanowią min. wsparcie realizowanych programów – ukierunkowane są bezpośrednio na pracę z osobami uzależnionymi oraz na ograniczenie destruktywnego wpływu zjawiska narkomanii na rozwój przestępczości narkotykowej na terenie powiatu zgorzeleckiego.
  2. Pozostałe koszty działalności statutowej Stowarzyszenia nie ujęte w ramach umów zostały sfinansowane w ramach działalności statutowej ze środków własnych Stowarzyszania (składki członkowskie).

Realizacja programów w ramach zawartych umów ukierunkowana była na działalność statutową Stowarzyszenia.

- Organizowanie kwest i zbiórek pieniężnych na cele Stowarzyszenia

Stowarzyszenie „Subsidium” nie organizowało w 2011 r. kwest i zbiórek pieniężnych.

- Intensywne poszukiwanie darczyńców i sponsorów w Polsce i poza jej granicami

Stowarzyszenie „Subsidium” przygotowywało materiały promocyjne ze środków własnych. Wydrukowano ulotki związane z akcją 1 procenta, foldery oraz  plakaty. Ulotki i foldery rozpowszechniono na terenie miasta: zakłady pracy, urzędy, biura rachunkowe.


Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej

Stowarzyszenie „Subsidium”  nie prowadzi działalności gospodarczej, a wszelkie dochody przeznacza na działalność statutową.

Uchwały Członków Walnego Zebrania

Nr 1 /2012 z dnia 30.06.2012r.  w sprawie  zatwierdzenia sprawozdania Stowarzyszenia „Subsidium” za rok 2011r.

Nr 2 /2012 z dnia 30.06.2012 r.  w sprawie  udzielenia zarządowi absolutorium za rok 2011r.

Nr 3 /2012 z dnia 30.06.2012r.  w sprawie podziału wyniku finansowego za rok 2011

Uchwały Komisji Rewizyjnej

Nr 1/2012 z dnia 30 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego i finansowego Stowarzyszenia „Subsidium”  w Zgorzelcu – za rok 2011 i udzielenia zarządowi absolutorium.

Uchwały Zarządu

Zarząd Stowarzyszenia „Subsidium” w 2011 roku zbierał się z częstotliwością raz w       kwartale celem omówienia zagadnień z zakresu realizacji zadań statutowych.

Z uwagi, iż Stowarzyszenie jest ruchem oświatowym, którego celem jest profilaktyka i profesjonalna pomoc osobom uzależnionym oraz resocjalizacja osób uzależnionych (tj. bezrobotnych, bezdomnych, ubogich) w 2011 r. działania  członków „Stowarzyszenia Subsidium”, odpowiadając na zapotrzebowanie poszczególnych środowisk społecznych i indywidualnych osób skoncentrowały się na leczeniu i rehabilitacji osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków, zapobieganiu negatywnym następstwom nadużywania alkoholu i narkotyków,kształceniu i doskonaleniu wiedzy, i umiejętności w różnych formach działalności dotyczącej tematyki alkoholizmu, narkomanii i AIDS.


Uchwala Nr 1/12

Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Profilaktyki i Profesjonalnej Pomocy Osobom Uzależnionym „Subsidium” w Zgorzelcu

z dnia 30 czerwca  2012 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego tj. bilansu, rachunku zysków i strat.

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (T.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 76 poz. 694 z późn. zm.), oraz  § 12 pkt. 2 statutu Stowarzyszenia Profilaktyki i Profesjonalnej Pomocy Osobom Uzależnionym „Subsidium” w Zgorzelcu

§ 1

zatwierdza się złożone sprawozdania Zarządu Stowarzyszenia  z działalności oraz bilans na dzień 31.12.2011r., w którym po stronie aktywów i pasywów wykazuje się sumę bilansową 42. 631,94  zł. (słownie: czterdzieści dwa tysiące sześćset trzydzieści jeden zł 94/100)

§ 2

Zatwierdza się rachunek zysków i strat za okres 01.01.2011r. – 31.12.2011., który przedstawia się następująco:

- Przychody: 244.620,56
- Koszty: 227.006,25
- Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności 2011: 17.614,31
- zysk brutto: 17.614,31
- zysk netto: 17.614,31

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie, wszystkimi głosami za.


Uchwala Nr 3/12

Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Profilaktyki i Profesjonalnej Pomocy Osobom Uzależnionym „Subsidium” w Zgorzelcu

z dnia 30 czerwca  2012 r.

w sprawie: podziału wyniku finansowego netto  Stowarzyszenia za rok 2011r.


Na podstawie art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (T.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 76 poz. 694 z późn. zm.) Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Profilaktyki i Profesjonalnej Pomocy Osobom Uzależnionym „Subsidium” w Zgorzelcu uchwala co następuje.

§ 1

zysk za rok 2011 w wysokości 17 614,31 zł przeznacza się na fundusz rezerwowy Stowarzyszenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie, wszystkimi głosami za.

INFORMACJA


Stowarzyszenie  Profilaktyki i Profesjonalnej Pomocy Osobom Uzależnionym”Subsidium” w Zgorzelcu  zgodnie z art.18 ust. 1 e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ( Dz. U. z 2000 r. nr 54, poz.654 z póżn.zm.) informuje, iż w  roku 2011 otrzymało darowiznę w kwocie 700 zł (siedemset zł 00/100)  na cele statutowe.


Sprawozdanie w wersji elektronicznej do pobrania tutaj (do prawidłowego wyświetlenia wymagany jest Microsoft Excel lub program kompatybilny z Microsoft Excel oraz win rar)

 

1 procent

Reklama

Imieniny obchodzą

Przedwczoraj : Filipiny Eustachego
Wczoraj : Jonasza Mateusza
Dzisiaj : Tomasza Maurycego
jutro : Boguslawa Tekli
Pojutrze : Gerarda Teodora
Jesteś tutaj:
Polish (Poland)