Odwiedzi?o nas

Dzisiaj32
Wczoraj58
Tydzie?470
Miesi?c1274
Wszystkie106771

(C) Fliesenstadt

Hosting

Reklama

Sprawozdanie za rok 2011

Email

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2011 rok.

1. Nazwa, siedziba i adres organizacji

Stowarzyszenie Profilaktyki i Profesjonalnej Pomocy Osobom Uzale?nionym Subsidium w Zgorzelcu
59-900 Zgorzelec ul. Warszawska 37a

2. Informacje o posiadanych jednostkach organizacyjnych

Prezentowane sprawozdanie jest sprawozdaniem jednostkowym.

3. Podstawowy przedmiot dzia?alno?ci wg PKD

9133Z Dzia?alno?? pozosta?ych organizacji cz?onkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana.

4. Wskazanie w?a?ciwego s?du prowadz?cego rejestr lub innego organu prowadz?cego rejestr, data wpisu, numer w ewidencji oraz statystyczny numer identyfikacyjny w systemie REGON

S?d Rejonowy dla Wroc?awia-Fabrycznej we Wroc?awiu,

IX Wydzia? Gospodarczy Krajowego Rejestru S?dowego

Data wpisu 20.09.1996 r./27.11.2001r.

Numer KRS 0000062019

REGON 230361607

5. Dane dotycz?ce cz?onkw zarz?du (imi?, nazwisko oraz funkcja)

1/ Maria Leszczy?ska Przewodnicz?cy
2/Leopold Lisicki Zast?pca Przewodnicz?cego
3/ Alina Czajkowska Zast?pca Przewodnicz?cego
4/
Agnieszka Bury skarbnik
5/Halina Pawe?kiewicz - cz?onek

6. Okre?lenie celw statutowych organizacji

Celem Stowarzyszenia jest przeciwdzia?anie uzale?nieniom przez:
1/profilaktyk?,
2/pomoc osobom dotkni?tych uzale?nieniami,
3/ inicjowania i wspierania przedsi?wzi?? maj?cych na celu zmian? obyczajw w zakresie sposobu spo?ywania napojw alkoholowych, dzia?ania na rzecz trze?wo?ci, przeciwdzia?ania powstawaniu i usuwaniu nast?pstw nadu?ywania alkoholu i narkotykw,
4/zwi?kszanie dost?pno?ci pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osb uzale?nionych,
5/ udzielanie rodzinom, w ktrych wyst?puj? problemy alkoholowe, narkotykowe, pomocy psychospo?ecznej i prawnej, a w szczeglno?ci ochrony przed przemoc? w rodzinie,
6/ prowadzenie profilaktycznej dzia?alno?ci informacyjnej i edukacyjnej,w szczeglno?ci dla rodzicw, dzieci i m?odzie?y,
7/wspomaganie dzia?alno?ci instytucji, stowarzysze? i osb fizycznych, s?u??cej rozwi?zywaniu problemw alkoholowych i narkotykowych,
8/organizowanie r?norodnych form dzia?ania zmierzaj?cych do zapobiegania i zwalczania alkoholizmu, narkomanii oraz AIDS.

7. Wskazanie okresu trwania dzia?alno?ci organizacji, je?eli jest on ograniczony w statucie

Czas trwania dzia?alno?ci Stowarzyszenia nie jest ograniczony.

8. Wskazanie okresu obj?tego sprawozdaniem

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2011r. do 31.12.2011 r.

9. Wskazanie czy sprawozdanie finansowe zosta?o sporz?dzone przy za?o?eniu kontynuowania dzia?alno?ci przez organizacj? w daj?cej si? przewidzie? przysz?o?ci oraz czy nie istniej? okoliczno?ci wskazuj?ce na powa?ne zagro?enia dla kontynuowania przez ni? dzia?alno?ci

Roczne sprawozdanie sporz?dzono przy za?o?eniu kontynuowania dzia?alno?ci przez organizacj? co najmniej 12 miesi?cy i d?u?ej.Nie s? nam znane okoliczno?ci, ktre wskazywa?yby na istnienie powa?nych zagro?e? dla kontynuowania przez organizacj? dzia?alno?ci.

10. Omwienie przyj?tych zasad (polityki) rachunkowo?ci, w tym metod wyceny aktyww i pasyww (tak?e amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporz?dzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawi?a jednostce prawo wyboru.

- Rokiem obrotowym Stowarzyszenia jest rok kalendarzowy (od 1stycznia do 31grudnia). Okresem sprawozdawczym s? poszczeglne miesi?ce wchodz?ce w jego sk?ad.

- W jednostce stosuje si? nast?puj?ce metody wyceny poszczeglnych sk?adnikw aktyww i pasyww:

a) ?rodki trwa?e oraz warto?ci niematerialne i prawne wed?ug ceny nabycia, pomniejszonej o odpisy umorzeniowe, a tak?e o odpisy z tytu?u trwa?ej utraty warto?ci,

b) udzia?y w innych jednostkach oraz inwestycje d?ugoterminowe wed?ug cen nabycia, pomniejszonej o odpisy z tytu?u trwa?ej utraty warto?ci,

c) inwestycje krtkoterminowe wed?ug ceny nabycia lub ceny (warto?ci) rynkowej, zale?nie od tego, ktra jest ni?sza,

d) rzeczowe sk?adniki aktyww obrotowych wed?ug ceny nabycia,

e) nale?no?ci i udzielone po?yczki w kwocie wymaganej zap?aty, z zachowaniem ostro?no?ci,

f) zobowi?zania w kwocie wymagaj?cej zap?aty,

g) rezerwy - w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej warto?ci,

h) kapita?y (fundusze) w?asne oraz pozosta?e aktywa i pasywa w warto?ci nominalnej.

-Wynik finansowy ustala si? wed?ug zasad okre?lonych w za??czniku 2 do rozporz?dzenia ministra finansw z 15 listopada 2001 r.

-Stowarzyszenie sporz?dza roczne sprawozdanie finansowe na dzie? ko?cz?cy rok obrotowy (na 31 grudnia) obejmuj?ce:

a) bilans,

b) rachunek wynikw,

c) informacj? dodatkow?.

-Zak?adowy plan kont opracowany dla Stowarzyszenia obejmuje:

a) wykaz kont ksi?gi g?wnej,

b) zasady tworzenia kont analitycznych i ich funkcjonowania w powi?zaniu z kontem syntetycznym

c) opis funkcjonowania kont zawartych w wykazie.

-Wykaz ksi?g rachunkowych stosowanych przez jednostk? oraz sposb ich prowadzenia s? zgodne z postanowieniami ustawy o rachunkowo?ci.

-Zatwierdzone roczne sprawozdanie finansowe, ksi?gi rachunkowe i pozosta?e dowody ksi?gowe przechowuje si? zgodnie z art. 74 uor.

- Ustalone zasady polityki rachunkowo?ci s? zgodne z ustaw? o rachunkowo?ci (Dz. U. z 2002 r. , nr 76, poz. 694) oraz rozporz?dzeniem ministra finansw (Dz. U. z 2001 r. nr 37, poz. 1539).

Realizacja celw statutowych

Stowarzyszenie Subsidium realizowa?o w 2011r. zgodnie ze statutem nast?puj?ce cele:

- Darowizny od osb fizycznych 1%

- Z tego tytu?u w 2011 r. Stowarzyszenie Subsidium pozyska?o kwot? 2.765,56 z? z przeznaczeniem na cele statutowe. W/wym kwota zosta?a przeznaczona na zakup artyku?w medycznych.

- Wsp?praca z samorz?dami, instytucjami i organizacjami dzia?aj?cymi w zakresie obj?tym celami Stowarzyszenia w roku 2011.

W tym obszarze Stowarzyszenie Subsidium zawar?o nast?puj?ce umowy:

- ?rodki pozyskane z Gminy Miejskiej Zgorzelec w wysoko?ci 20.000,00 z dotacji przeznaczone zosta?y na wspieranie programu redukcji szkd i strat, zakup testw do sprawdzania trze?wo?ci pacjentw od ?rodkw psychotropowych, zakup materia?w biurowych i sprz?tu biurowego, zakup lekw i ?rodkw dezynfekuj?cych oraz higienicznych, a tak?e na organizacj? ?wi?t i imprez okoliczno?ciowych dla osb uzale?nionych.

  1. Gmina Miejska Zgorzelec na zadania, ktre zosta?y zrealizowane w 2011 r. z zakresu Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwi?zywania Problemw Alkoholowych przeznaczy? kwot? 58.00,00 celem realizacji programw: pomocy terapeutycznej DDA, pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osb uzale?nionych od alkoholu, pomocy terapeutyczno korekcyjnej dla m?odzie?y eksperymentuj?cej z narkotykami, ?wietlicy socjalnej dla narkomanw, treningw zachowa? konstruktywnych s?u??cych zdrowieniu, terapii osb wsp?uzale?nionych, szkolenie grup spo?eczno zawodowych z zakresu problemw uzale?nie?, dzia?ania wspieraj?ce dla osb uzale?nionych i ich ofiar i sprawcw przemocy.
  2. Urz?d Gminy w Zgorzelcu kwot? 19.000,00 z? przekaza? na zadanie publiczne zwi?zane z przeprowadzeniem zaj?? z zakresu profilaktyki uzale?nie? w?rd dzieci i m?odzie?y w szko?ach funkcjonuj?cych na terenie Gminy Zgorzelec.
  3. Dodatkowo pozyskano ?rodki pochodz?ce z funduszu Urz?du Gminy Zgorzelec w wysoko?ci 3.500 z? przeznaczone zosta?y na prowadzenie Punktu Diagnostyczno-Konsultacyjnego ds. HIV/AIDS
  4. ?rodki pochodz?ce z funduszu Krajowego Biura ds. Przeciwdzia?ania Narkomani w wysoko?ci 26.000 z? przeznaczone zosta?y na realizacj? programw pt Ograniczanie ryzyka szkd zdrowotnych i spo?ecznych w?rd osb uzale?nionych od narkotykw,

W ramach zadania przeprowadzono m.in. dzia?ania ?rodowiskowe, grupy wsparcia;
udzielono pomocy i porad prawnych uzale?nionym oraz zakupiono materia?y biurowe. W ramach programu pnProgram postrehabilitacji i readaptacji spo?ecznej osb uzale?nionych utrzymuj?cych abstynencj?.realizowano grup? rozwoju osobistego oraz dzia?ania ?rodowiskowe w terenie.

  1. ?rodki finansowe pozyskane z zas?dzonych nawi?zek s?dowych w kwocie 95400,20 z? stanowi? min. wsparcie realizowanych programw ukierunkowane s? bezpo?rednio na prac? z osobami uzale?nionymi oraz na ograniczenie destruktywnego wp?ywu zjawiska narkomanii na rozwj przest?pczo?ci narkotykowej na terenie powiatu zgorzeleckiego.
  2. Pozosta?e koszty dzia?alno?ci statutowej Stowarzyszenia nie uj?te w ramach umw zosta?y sfinansowane w ramach dzia?alno?ci statutowej ze ?rodkw w?asnych Stowarzyszania (sk?adki cz?onkowskie).

Realizacja programw w ramach zawartych umw ukierunkowana by?a na dzia?alno?? statutow? Stowarzyszenia.

- Organizowanie kwest i zbirek pieni??nych na cele Stowarzyszenia

Stowarzyszenie Subsidium nie organizowa?o w 2011 r. kwest i zbirek pieni??nych.

- Intensywne poszukiwanie darczy?cw i sponsorw w Polsce i poza jej granicami

Stowarzyszenie Subsidium przygotowywa?o materia?y promocyjne ze ?rodkw w?asnych.Wydrukowano ulotki zwi?zane z akcj? 1 procenta, foldery oraz plakaty. Ulotki i foldery rozpowszechniono na terenie miasta: zak?ady pracy, urz?dy, biura rachunkowe.


Informacja o prowadzonej dzia?alno?ci gospodarczej

Stowarzyszenie Subsidium nie prowadzi dzia?alno?ci gospodarczej, a wszelkie dochody przeznacza na dzia?alno?? statutow?.

Uchwa?y Cz?onkw Walnego Zebrania

Nr 1 /2012 z dnia 30.06.2012r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Stowarzyszenia Subsidium za rok 2011r.

Nr 2 /2012 z dnia 30.06.2012 r. w sprawie udzielenia zarz?dowi absolutorium za rok 2011r.

Nr 3 /2012 z dnia 30.06.2012r. w sprawie podzia?u wyniku finansowego za rok 2011

Uchwa?y Komisji Rewizyjnej

Nr 1/2012 z dnia 30 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego i finansowego Stowarzyszenia Subsidium w Zgorzelcu za rok 2011 i udzielenia zarz?dowi absolutorium.

Uchwa?y Zarz?du

Zarz?d Stowarzyszenia Subsidium w 2011 roku zbiera? si? z cz?stotliwo?ci? raz w kwartale celem omwienia zagadnie? z zakresu realizacji zada? statutowych.

Z uwagi, i? Stowarzyszenie jest ruchem o?wiatowym, ktrego celem jest profilaktyka i profesjonalna pomoc osobom uzale?nionym oraz resocjalizacja osb uzale?nionych (tj. bezrobotnych, bezdomnych, ubogich) w 2011 r. dzia?ania cz?onkw Stowarzyszenia Subsidium, odpowiadaj?c na zapotrzebowanie poszczeglnych ?rodowisk spo?ecznych i indywidualnych osb skoncentrowa?y si? na leczeniu i rehabilitacji osb uzale?nionych od alkoholu i narkotykw, zapobieganiu negatywnym nast?pstwom nadu?ywania alkoholu i narkotykw,kszta?ceniu i doskonaleniu wiedzy, i umiej?tno?ci w r?nych formach dzia?alno?ci dotycz?cej tematyki alkoholizmu, narkomanii i AIDS.


Uchwala Nr 1/12

Walnego Zgromadzenia Cz?onkw Stowarzyszenia Profilaktyki i Profesjonalnej Pomocy Osobom Uzale?nionym Subsidium w Zgorzelcu

z dnia 30 czerwca 2012 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego tj. bilansu, rachunku zyskw i strat.

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 wrze?nia 1994 r. o rachunkowo?ci (T.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 76 poz. 694 z p?n. zm.), oraz 12 pkt. 2 statutu Stowarzyszenia Profilaktyki i Profesjonalnej Pomocy Osobom Uzale?nionym Subsidium w Zgorzelcu

1

zatwierdza si? z?o?one sprawozdania Zarz?du Stowarzyszenia z dzia?alno?ci oraz bilans na dzie? 31.12.2011r., w ktrym po stronie aktyww i pasyww wykazuje si? sum? bilansow? 42. 631,94 z?. (s?ownie: czterdzie?ci dwa tysi?ce sze??set trzydzie?ci jeden z? 94/100)

2

Zatwierdza si? rachunek zyskw i strat za okres 01.01.2011r. 31.12.2011., ktry przedstawia si? nast?puj?co:

- Przychody: 244.620,56
- Koszty: 227.006,25
- Wynik finansowy brutto na ca?okszta?cie dzia?alno?ci 2011: 17.614,31
- zysk brutto: 17.614,31
- zysk netto: 17.614,31

3

Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem podj?cia.

Przewodnicz?cy stwierdzi?, ?e uchwa?a zosta?a podj?ta jednog?o?nie, wszystkimi g?osami za.


Uchwala Nr 3/12

Walnego Zgromadzenia Cz?onkw Stowarzyszenia Profilaktyki i Profesjonalnej Pomocy Osobom Uzale?nionym Subsidium w Zgorzelcu

z dnia 30 czerwca 2012 r.

w sprawie: podzia?u wyniku finansowego netto Stowarzyszenia za rok 2011r.


Na podstawie art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 29 wrze?nia 1994 r. o rachunkowo?ci (T.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 76 poz. 694 z p?n. zm.) Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Profilaktyki i Profesjonalnej Pomocy Osobom Uzale?nionym Subsidium w Zgorzelcu uchwala co nast?puje.

1

zysk za rok 2011 w wysoko?ci 17 614,31 z? przeznacza si? na fundusz rezerwowy Stowarzyszenia.

2

Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem podj?cia.

Przewodnicz?cy stwierdzi?, ?e uchwa?a zosta?a podj?ta jednog?o?nie, wszystkimi g?osami za.

INFORMACJA


Stowarzyszenie Profilaktyki i Profesjonalnej Pomocy Osobom Uzale?nionymSubsidium w Zgorzelcu zgodnie z art.18 ust. 1 e ustawy o podatku dochodowym od osb prawnych ( Dz. U. z 2000 r. nr 54, poz.654 z p?n.zm.) informuje, i? w roku 2011 otrzyma?o darowizn? w kwocie 700 z? (siedemset z? 00/100) na cele statutowe.


Sprawozdanie w wersji elektronicznej do pobrania tutaj (do prawid?owego wy?wietlenia wymagany jest Microsoft Excel lub program kompatybilny z Microsoft Excel oraz win rar)

 

1 procent

Reklama

Imieniny obchodz?

Przedwczoraj : Czeslawa Fryderyka
Wczoraj : Daniela Dalidy
Dzisiaj : Marii Magdaleny
jutro : Bogny Apolinarego
Pojutrze : Kingi Krystyny
Jesteś tutaj:
Polish (Poland)