Odwiedzi?o nas

Dzisiaj31
Wczoraj58
Tydzie?469
Miesi?c1273
Wszystkie106770

(C) Fliesenstadt

Hosting

Reklama

Festyn "Razem do zdrowia"

PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator    środa, 09 lutego 2011 02:17

festyn

Wdniu 15 czerwca 2005 roku Stowarzyszenie "SUBSIDIUM" zorganizowa?o imprez? integracyjn? dla osb uzale?nionych niepe?nosprawnych z osobami pe?nosprawnymi uzale?nionymi i nieuzale?nionymi i cz?onkami Stowarzyszenia "SUBSIDIUM"pod has?em "Razem do zdrowia".

Spotkanie trwa?o od godziny 11.00 do godziny 17.30. Wcze?niej zak?adany czas zako?czenia spotkania na godzin? 16.00 przesuni?to ze wzgl?du na du?? ilo?? uczestnikw i dobr? zabaw? podczas festynu. Stowarzyszenie zaprosi?o do udzia?u w festynie Samodzielny Publiczny Zesp? Opieki Zdrowotnej, Polski Czerwony Krzy?, Towarzystwo Higieniczne, Powiatow? Komend? Policji, Stowarzyszenie "Powrt z U", Szko?y Podstawowe, Gimnazja i Szko?y Ponadgimnazjalne.

Oficjalnego otwarcia festynu dokona?a Dyr. Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Pani Halina Kronkowska. Miasto Zgorzelec reprezentowa? Naczelnik Wydzia?u Zdrowia i Rozwi?zywania Problemw Uzale?nie? Pan Andrzej Pa?ys.
M?odzie? nieuzale?niona i osoby uzale?nione niepe?nosprawne bra?y udzia? w konkursach wiedzy o uzale?nieniach i niepe?nosprawno?ci. Odby? si? konkurs na plakat dotycz?cy uzale?nie? i ich skutkw (wynikaj?cej z nich cz?sto niepe?nosprawno?ci). Wszyscy uczestnicy festynu mogli nieodp?atnie zmierzy? sobie ci?nienie, okre?li? poziom cukru we krwi, sprawdzi? wag? cia?a.

Du?ym zainteresowaniem cieszy?y si? stoiska "SUBSIDIUM" i zaproszonych do udzia?u (w/w) go?ci. Tu mo?na by?o otrzyma? informacje o uzale?nieniach (przyczynach, skutkach, mo?liwo?ci podj?cia leczenia). Rozdawano ulotki z informacjami o mo?liwo?ciach korzystania z instytucji i organizacji pozarz?dowych zajmuj?cych si? uzale?nieniami i niepe?nosprawno?ci?.

Osoby uzale?nione sprawne i niepe?nosprawne oraz cz?onkowie Stowarzyszenia "SUBSIDIUM" - wolontariusze czuwali nad porz?dkiem i bezpiecze?stwem uczestnikw festynu oraz nad dobr? atmosfer?. W czasie trwania festynu przygrywa? zespl muzyczny "ALABAMA", co znacznie u?wietni?o imprez?. Zespo?y parateatralne z Zespo?u Szkl Licealnych i Zawodowych im. Emilii Plater z opiekunami (pedagodzy z w/w szkl) wyst?pi?y ze spektaklami o uzale?nieniach, ktrych mora? dotyczy? skutkw niew?a?ciwych przyzwyczaje? i uzale?nie?.
W czasie festynu zadbano rwnie? o najm?odszych, dla ktrych zorganizowano konkurs rysowania kred?, rzutu pi?k? do kosza, hula-hop i inne. Wszyscy uczestnicy konkursw mogli korzysta? nieodp?atnie z napojw, rozdawano rwnie? s?odycze jako nagrody pocieszenia.
Informacje dotycz?ce festynu - tematyki, finansowania przez PFRON nag?o?niono w prasie lokalnej oraz telewizji "KOMSAT"

Organizatorzy festynu uwa?aj?, ?e organizuj?c imprez? "Razem do zdrowia" osi?gni?to cel jakim by?o zintegrowanie osb niepe?nosprawnych uzale?nionych z osobami zdrowymi uzale?nionymi i nieuzale?nionymi.
Powy?sze dzia?ania wpisz? si? na sta?e do harmonogramu prac Stowarzyszenia.

Galeria z festynu - kliknij aby obejrze?.

Poprawiony: środa, 09 lutego 2011 18:01
 

1 procent

Reklama

Imieniny obchodz?

Przedwczoraj : Czeslawa Fryderyka
Wczoraj : Daniela Dalidy
Dzisiaj : Marii Magdaleny
jutro : Bogny Apolinarego
Pojutrze : Kingi Krystyny
Jesteś tutaj:
Polish (Poland)